YAPILANDIRMA KANUNU’ GÜNCEL KARAR

17.11.2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7256 sayılı kanuna göre yapılandırma kapsamına giren borçların faizlerinin silineceği ve Yİ-ÜFE ile yeniden güncelleneceği belirtilmiştir.
Bu kanun;
• Sigorta primleri,
• Genel sağlık sigorta primleri,
• İşsizlik sigortası primleri
• İş kazası, meslek hastalıkları, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları
• 683/48 madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar
• BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar
• İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri
• 31.08.2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup 31.12.2020 tarihine kadar kesinleşen idari para cezaları
• Kanun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların kanunun yayımlandığı tarih itibariyle henüz ödenmemiş olan fer’ileri
• 5510/ Ek 5, Ek 6 maddeleri ile 2925 sayılı kanun kapsamında sigortalılardan doğan primleri kapsar.

Ancak;
• 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı itibariyle devam eden yapılandırma borçları,
• Covid-19 pandemi nedeniyle ödemeleri 2020 yılının Ekim, Kasım, Aralık aylarına ertelenen 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayı sigorta primleri,
• Giresun ilinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle ertelenmiş bulunan 2020 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarına ait sigorta primleri,
• 5993 sayılı kanunun geçici 5. maddesi, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun geçici 3.maddesi kapsamında uzlaşılan belediye borçları
• 6360 sayılı kanunla kapatılan belediyelerin devredilen borçları,
• Sağlık hizmeti sunucularına yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar ile
• Sgk kira alacakları yapılandırma kapsamında değildir.
YAPILANDIRMANIN AVANTAJLARI
Asgari işçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarına, 31.08.2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup 31.12.2020 tarihine kadar kesinleşen idari para cezasının aslını yarısına gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE uygulanacaktır. Rücuen alacaklara, yersiz ödenen gelir ve aylıklara ise Kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE uygulanacaktır.
Peşin ödeme halinde ise prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’unun en son 01.03.2021 tarihinde veya geç ödeme zammıyla birlikte 31.03.2021 tarihinde peşin ödenmesi durumunda %90 Yİ-ÜFE silinecektir. 2 taksitle ödenmesinin tercih edildiği durumda ilk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin en son 30.04.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde %50 Yİ-ÜFE silinecektir.
Diğer taksit seçeneklerinde ise aşağıda belirtilen katsayılar kullanılmaktadır.
6 Taksit 1,045
9 Taksit 1,083
12 Taksit 1,105
18 Taksit 1,15
Tercih edilen taksit sayıları arttırılmayacak ancak azaltılabilecektir. Bu durumda ödenecek tutar yeni taksit sayısının katsayısı ile yeniden hesaplanacaktır.
YAPILANDIRMANIN BOZULMASI
İlk iki taksidin zamanında ödenmemesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksit ihlali yapılması ve bir takvim yılında iki veya daha az taksitin son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla ödenmemesi hallerinde yapılandırma bozulacaktır.