Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

İşletmelerin yönetim uygulamalarında zaman içinde yaşanan değişiklikler, gelişim ve rekabet anlayışları, ekonomik durumlar işletmelerin zamanla farklı yönetim anlayışlarını benimsemelerini veya uygulamalarında değişiklik yapmalarını ihtiyaç haline getirmiştir. Günümüzde karşımıza çıkan ‘Kurumsal Yönetim Kavramı’ bu değişime ayak uydurabilmek ve yönetim basamağının güçlenmesi için uygulamaya konulması gereken önemli bir kavram niteliğindedir. Kurumsal yönetimle karşılaştırması yapılan geleneksel yönetimde göze çarpan en büyük farklılık ‘kurallar’ ve ‘takdir’ kavramlarıdır. Kuralların hâkim olduğu kurumsal yönetim anlayışında oluşturulan kurallar otorite tarafından şekillendirilir. Şekillenen kuralların bir bölümü zorunlu olan ve sonucunda yaptırım uygulanabilen, diğer bölümü uyulması zorunlu olmayan fakat uyulduğunda iyi sonuçlar elde edilecek kurallardır. Buna karşı geleneksel yönetim ‘kurallara dayalı olmayan’ kararlara bağlı yönetim anlayışıdır. Geleneksel işletmelerde ‘sahiplik’ ve ‘kontrol’ kavramları birbirine bağlı olduğu için işletme sahipleri hak sahiplerinin menfaatlerini çok fazla gözetmeyerek kendi ‘iradi’ ve ‘takdiri’ haklarını kullanabilirler.

Kişisel kararlarla ve takdir yetkisi kullanılarak yürütülmeye çalışan faaliyetlerin böyle bir yönetim anlayışında eşitsizliklerin, çıkar gruplarının ve haksızlıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumda kurumsal yönetimin daha adil ve kurallara uygun olarak uygulanan bir yönetim modeli olması geleneksel yönetimden ayrıldığı en önemli durum haline gelmiştir.

Kurumsal yönetimin doğru, yerinde uygulanması işletmeler ve ülkeler açısından önem arz etmektedir. İşletme açısından bakıldığında, kurumsal yönetimin kalitesi, likidite ve finansmanın artması, krizlerin daha kolay atlatılmasına ve yönetim şekli başarılı olan işletmelerin piyasaların dışında kalmamasını sağlamaktadır. Ülke açısından bakıldığında ise, ülke imajı, sermayenin başka ülkelere kaçmasının önlenmesi, ekonomi ve piyasalarda rekabetin artması, krizlerin daha hafif atlatılması ve refah seviyesinin yükselmesi için kurumsal yönetimin kalitesinin yüksek olması gerekmektedir.

İyi uygulanan bir kurumsal yönetim uygulamasının işletmelere sağlayacağı yararlara bakılırsa;

Yatırımcılara güven aşılayarak, sermaye girişinin uzun vadeli olması sağlanır.

• Finansal krizlerden daha az etkilenerek krizden çıkmayı sağlar.

• Bir işletmenin iyi yönetilmesi işletme değerini yükselterek varlıkların getirisinde artış olmasını sağlar.

• İşletmede keyfi yönetimi engeller, güç ve yetkinin doğru yerde kullanılmasını sağlar.

• İşletmenin, uzun dönem faaliyet göstermesini, rekabet gücünün artmasını ve karlılığında artış yaşanmasını sağlar.

İşletmelerin devamlılığını sürdürebilmesinde yetersiz kaldıkları konuların başında;

kurumsal yönetim faaliyetlerinin tam anlamıyla yürütülememesi ve öneminin tam olarak bilinememesi gelmektedir. İşletmelerin büyüyen ve gelişen pazarda yer bulabilmek adına rekabet ortamında söz sahibi olmaları gerekmektedir. Hızlı ilerleyen rekabet ortamının içinde yer bulabilmek, ekonomik istikrarı sürdürebilmek için bu rekabet ortamına işletmelerin ayak uydurması gerekmektedir. Uluslararası alanda bu sürece dahil olabilmek için gerekli faaliyetler uygun biçimde yerine getirilmeli ve takım çalışmaları uyum içerisinde yapılmalıdır. Bu uyum çalışmalarının başında kurumsal yönetim ilkeleriyle birlikte kurumsal yönetim faaliyetleri yer almaktadır. Kurumsal yönetimin iyi ve uygun şekilde uygulanması başlangıç aşamasında işletme için sonrasında ülke için fayda sağlayacağı aşikârdır.

Kurumsal yönetim danışmanlığı, işletmelerin her türlü çalışma süreçlerinde iyileştirme, proje yürütme, sistem değişiklikleri, gelecek hedefleri, işletme stratejisi ve işletme gelişim rehberinin oluşturulmasıyla, işletmelere geleceğe yönelik rota oluşturmaktadır. Stone Danışmanlık olarak uzman ekibimiz ile birlikte işletmelerin verimliliğini arttırmak, var olan sorunları çözüme kavuşturmak ve global dünyada değişime ayak uydurabilmeleri adına hizmet vermekteyiz.